Ekonomiko-finantzarioa
 • Onartutako aurrekontu aldaketak

  Eguneratuta

 • Organo deszentralizatuen, erakunde instrumentalen eta udal elkarteen aurrekontuak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Erantzukizun Fiskalaren Agintaritza independenteak jaulkitako aurrekontu egonkortasunaren inguruko txostenak argitaratzen dira

  Ez dago

 • Autonomia fiskala (Zerga diru-sarreren aitortutako eskubideak/ guztirako garbia aitortutako eskubideak)

  Eguneratuta

 • Finantzazio gaitasuna edo beharra aurrekontu egonkortasunaren arabera (superabita edo defizita)

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko Zerga Diru-sarrerak (Zerga diru-sarrerak / Biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko gastua (Aitortutako obligazio garbiak / Biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Herritar bakoitzeko inbertsioa (Aitortutako obligazio garbiak ( VI eta VII Kap. / Biztanle kopurua)

  Eguneratuta

 • Emandako Diru-laguntza publikoak argitaratzen dira

  Eguneratuta

 • Kobratzeko batez besteko aldia (Kobratzeke dauden eskubideak (I kapitulutik III kapitulura) x 365 / Aitortutako eskubide garbiak)


 • Hornitzaileei ordaintzeko merkataritza eragiketen berankortasunaren aurka egiteko neurrien inguruko hiru-hileko txostenak argitaratzen dira

  Ez dago

 • Udal zor publiko finkatuaren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiekin alderatuta bere bilakaera argitaratzen da

  Eguneratuta

 • Udalaren aurrekontuak argitaratzen dira, aurrekontu sorta nagusien deskribapenarekin eta bere exekuzio egoeraren inguruko informazio eguneratuarekin

  Eguneratuta

 • Udalaren Urteko Kontuak/ Kontu Orokorra argitaratzen da (Balantzea, ekonomia-ondare Emaitzen Kontua, Txostena eta Aurrekontuaren likidazioa)

  Eguneratuta